Trollskogen är ett cirka 100 hektar stort naturreservat beläget vid Ölands nordostligaste udde och som är en del av Böda Kronopark. Trollskogen har tidigare varit skyddat som domänreservat. Trollskogens sydöstra gräns sammanfaller med naturreservatet Bödakusten östras nordgräns.

Närmast stranden på den exponerade sidan står tallar, ofta mycket gamla, som fått sina förvridna former av vindens påverkan. Här förekommer också delvis lavklädda klapperstensfält. De inre delarna av området täcks av en örtrik barrblandskog med upp till 200 år gammal tall och insprängda vidkronade ekar. Insprängda i tallskogen växer också gamla grova ekar. Dessa är en rest av de öppna, betespräglade skogar som tidigare fanns i Bödaskogarna. Ännu idag betar nötkreatur här vilket gör att skogen får behålla sin ”luckiga” och artrika karaktär. Västra stranden, mot Grankullaviken, är till största delen öppen med betade strandängar.

De gamla ekarna och tallarna utgör livsutrymme för såväl insekter som svampar, lavar och mossor. Här finns också en mycket rik flora med många hotade och ovanliga arter. Flera arter som till exempel ädelkronlav, vedspik och kort parasitspik är mycket sällsynta på Öland. Av de mera ovanliga kärlväxterna som finns i Trollskogen kan nämnas taggkörvel, ryl och baltisk malört.

Allt detta och mer finns att läsa på Wikipedia. Vill du veta mer om skonaren Swiks så finner du det här. Filmen är gjord av Kenneth Tisell.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.